Yhdistyksen säännöt

 

OAJ:N Kuusamon paikallisyhdistyksen säännöt A (suora henkilöjäsenyys)

 

1§

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kuusamon paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kuusamon kaupunki ja sen toimialueena on Kuusamon kaupunki.

 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisninssektorns Fackkororganisation ry:een, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö.

 

Tämän lisäksi yhdistys kuuluu jäsenenä varhaiskasvatuksen, yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakouluopetuksen piirissä toimivien jäsentensä osalta seuraaviin yhdistyksiin:

LTOL, OAJ:n Koillismaan alueyhdistys, Ammatillisten oppilaitosten opettajat ry., Suomen kauppaopettajat, Luonnonvara-alojen opettajat ry., Suomen musiikinopettajien liitto ry., Sosiaali- ja terveysalan opettajat STO ry, Aikuiskouluttajien liitto ry.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 1. jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,

 2. jäsenten ammatillisten ja yhteikunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,

 3. kasvatus- ja opetusalan kehittämiseksi,

 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa

 5. jäsentensä henkisen ja fyysisen kunnon kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi,

 6. kasvatus- ja opetusalalla toimivien ammattitaidon kehittämiseksi,

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. valvoo ja hoitaa paikallisessa neuvottelu-, sopimus ja vaikuttamistoiminnassa jäsentensä etuja

 2. tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa

 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,

 4. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia ja järjestökoulutustilaisuuksia

 5. huolehtii tiedotustiminnasta jäsenille ja julkisille tiedotusvälineille,

 6. voi toimittaa ja levittää ammattiyhdistystoimintaa sekä kasvatus- ja opetustointa käsitteleviä julkaisuja,

 7. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja ja retkiä

 8. kantaa jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä hankkia toimintaansa varten kiinteätä omaisuutta.

 

Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

 

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella järjestön edustamalla kasvatus- ja opetusalalla toimiva henkilö tai opetusalan edunvalvontatyössä toimiva henkilö.

 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ilmoitusta seuraavan jäsenmaksun perintäkauden päättyessä.

 

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia.

 

Jäsen ei täytä enää jäsenyyden ehtoja, kun hänen virka- tai työsuhteensa yhdistyksen toiminta-alueella muusta kuin työttömäksi työnhakijaksi jäämisen vuoksi pysyvästi päättyy.

 

Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdisyksen varinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Eroneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

 

Jäseneksi hyväksytty henkilö kuuluu yhdistykseen, kunnes hän eroaa, hänet erotetaan tai hänet katsotaan eronneeksi.

 

Eläkkeelle siirtyneellä yhdistyksen entisellä jäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

 

Jäsen suorittaa yhdistykselle yhdistyksen syyskokouksen määräämän kalenterikuukausittain määrräytyvän varsinaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksuun tulee sisältyä myös järjestön jäsenmaksu ja sen 1 § :ssä mainitun yhdistyksen jäsenmaksu, johon jäsen lisäksi kuuluu.

 

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun.

 

10§

Yhdistys suorittaa järjestölle sen päättämät jäsenmaksut ja 1 § :ssä mainituille yhdistyksille niiden jäsenilleen päättämät jäsenmaksut.

 

11§

Yhdistyksellä on oikeus lähettää 1 § :n 3 momentissa mainittujen yhdistysten kokouksiin niiden sääntöjen määräytyvä määrä edustajia.

 

HALLINTO

12§

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

 

13§

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa.

14§

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:

 

I Kokouksen järjestäytyminen

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

 

II Varsinaiset kokousasiat

 

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

15§

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:

 

I Kokouksen järjestäytyminen

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

 

II Varsinaiset kokousasiat

 

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

11. Valitaan edustajat ja varaedustajat 1.§:n 3 momentissa mainittujen yhdistysten kokouksiin.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

13. Päätetään yhdistysten kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 16§:n määräysten rajoissa.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

16§

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen syyskokouksessa määräämässä sanomalehdessa julkaistavalla ilmituksella tai jäsenille lähetettävillä kutsukirjeillä tahi työpaikkojen ilmoitustauluille asetetuilla ilmoituksilla. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

 

Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintäään 1/10 yhdistyksen ääni oikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

 

17§

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuunottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi hallituksen varapuheenjohtajaa.

a) Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

b) Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsensitaä ja varajäsenistä puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa.

 

18§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.

 

Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta ja otettava huomioon opetustoimen eri alojen asiantuntemus.

 

19§

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa

 2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta sekä juoksevista asioista

 3. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön päätökset

 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

 5. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja erottaa jäsen tai katsoa hänet eronneeksi

 6. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heisän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa heidän palkkansa tai palkkionsa

 7. asettaa tarvittaessa yhistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat

 8. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa

 9. huolehtia yhdistyksen vuosikertomusten ja tilen laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta,

 10. antaa järjestölle sen pyytämät tiedot

 11. huolehtia jäsenmaksujen suorittamisesta

 12. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät

 

Hallitus päättää/ voi päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

 

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

20§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varpuheenjohtaja(t) jompikumpi/joku heistä yhdesä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

 

JÄSENÄÄNESTYS

21§

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoa-antavan jäsenäänestyksen.

 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

22§

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen jäsenet, joilla kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.

 

Kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa tai suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 

23§

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa maksanut yhdistyksen jäsen.

 

Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi tai häntä sääntöjen 7§:n 4 momentin nojalla katsota eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä.

 

Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään opetusalan ulkopuolelle tai kunnanhallinon tahi valtionhallinnon palvelukseen, hän ei voi tällöin hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää.

 

24§

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31.päivänä joulukuuta.

 

Tilintarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimesitään viisi (5) päivää ennen kevätkokousta.

 

25§

Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön sääntöjä ja ohjeita.

 

26§

Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voi käyttää myös ruotsinkieltä.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

27§

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 enemmistö annetuista äänistä.

 

28§

Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä määrätty.

 

29§

Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö, yhdistyksen hallitus sekä yhdistyksen jäsen.

 

30§

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen.

 

31§

Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lle, käytettäväksi opetusalan ammattiyhdistystoiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry